PSYCHOENERGETICKÁ TERAPIE

Mgr. Miloslav Šebela


Klinický psycholog. Narozen v roce 1950 v Ostravě, absolvoval pětileté jednooborové studium psychologie na FF UP v Olomouci, promoval v roce 1976. Pracoval ve FN Ostrava na oddělení psychiatrie, později na oddělení nemocí z povolání a na dětské klinice tamtéž až do roku 1988, kdy se vystěhoval do Francie. Po návratu v roce 1992 se věnoval překladům z francouzštiny a vyučoval v Alliance Francaise v Ostravě. Od roku 1994 až dosud pracuje jako klinický psycholog v Sanatoriích Klimkovice, s dospělými i dětskými pacienty. Hlavním těžištěm jeho zájmu je využití východních technik, hlavně taoistických cvičení a meditací v práci s lázeňskými klienty, překládá a věnuje se studiu hebrejské duchovní tradice.

Ať už si to uvědomuje, nebo ne, odehrává se život každého jedince ve třech základních složkách či úrovních, které byly už od dávnověku popisovány jako tělo, duše a duch. Byť pojetí této trojice prošlo složitými filosoficko-psychologickými, antropologickými i náboženskými spory, dnes se jejich koncepce pragmaticky ustálila ve smyslu biopsychosociálního přístupu k člověku, u něhož hraje významnou roli i jeho duchovní zakotvení. Jak ukazují statistické průzkumy (např.teolog doc.J.Hošek), zvyšuje se u nás zájem o spiritualitu, byť i mimo tradiční cesty a směry. V hledání vlastního středu, pravé podstaty či autentického já, je člověk vlastně volán hlubinou své duchovní dimenze. Na cestě sebepoznání či sebeuvědomování však nestačí jen osvojení si teorie a praxe introspekce. Neméně důležité je naučit se reflektovat také energetické projevy vlastního těla, prohloubit uvědomování si jeho pocitů a reakcí ve vztahu k prostředí, při komunikaci s okolím, ve vztahu k emočním projevům a mentálním procesům vůbec. V terapii se dnes čím dál více prosazují celostní přístupy, kde se pracuje nejen s psychikou, ale i s tělem. Souhrně se tak hovoří o bodypsychoterapii, k níž se řadí nejrůznější terapeutické školy využívající poznatků o vzájemných vztazích těla a mysli. Většina z těchto poznatků vychází z prací Wilhelma Reicha a C.G.Junga, jejichž koncepce zase navazuje na mnohem starších zkušeností převzatých ze starých duchovních tradic lidstva. V této přednášce a praktické ukázce se budeme zabývat důležitou součástí práce na sobě: technikami energetického sebeuvědomování a seberegulace, které jsou nezbytným předpokladem možnosti sebeléčení. Tyto techniky využívají poznatků o existenci tzv.jemnohmotné energie a jemnohmotného těla. Už nejstarší náboženské obrazy zachycovaly onu zvláštní energii, kterou křesťané nazývají aura a mandorla, v kabale je to tzv.“astrální tělo“, v tibetském buddhismu tzv.“bardo“, v indickém pojetí jsme obklopeni energetickými obaly zvanými „kóši“, v Číně se hovoří o energii čchi, v Japonsku „ki“ a pod. Energetický stav každého člověka se zrcadlí nejen v jeho držení těla a v pohybu, ale také v psychickém naladění, v jeho mimice, uvolnění či napětí, a má zásadní ne-li rozhodující vliv na jeho zdravotní stav a celkovou kvalitu života. V této přednášce se budeme věnovat základům teorie psychoenergetické terapie a pojednáme také o praktických možnostech sebeléčení. Nakonec si předvedeme i několik ukázek cvičení, které autor praktikuje v terapii lázeňských klientů v Sanatoriích Klimkovice.

Součástí přednesu Miloslava Šebely budou i praktické ukázky některých technik a cvičení.