camino psychosociální rehabilitace


Vsetín

"Cesta pro lidi s duševním o nemocněním"

Jsme jednou ze sociálních služeb Charity Vsetín. Poskytujeme pomoc a podporu lidem starším 16 let s duševním onemocněním, kteří mají v důsledku svého onemocnění potíže se začleněním se do každodenního života, a zvládáním různých situací, které jsou pro zdravého člověka běžné. Nabízíme kontinuální podporu v mnoha oblastech života.

Individuální a skupinová podpora

Prostřednictvím dlouhodobé individuální i skupinové práce pomáháme našim klientům obnovit uspokojivé vztahy s okolím i se sebou samými a nalézt v životě opět rovnováhu. Cílem našich aktivit je pojmout osobnost, individualitu člověka s přihlédnutím ke všem jeho dimenzím, tedy biologické, psychické, sociální a duchovní a jejich rozvoje. Svoji pozornost a práci věnujeme také rodině a blízkým. Můžete se na nás obrátit telefonicky či osobně - v prostorách ambulantní služby ve Vsetíně nebo Valašských Kloboukách. Náš terénní tým je připraven reagovat na Vaše potřeby a podpořit Vás v domácnosti, na úřadech, v zaměstnání, v komunitě apod.

Profesionalita a lidský přístup

Činnosti/aktivity služby jsou cíleně členěny tak, aby na sebe plynule navazovaly a doplňovaly se. Každá jednotlivá činnost má své opodstatnění, rozvíjí vybranou oblast cílené podpory a zároveň vytváří prostor pro návaznost na ostatní aktivity služby. Lidský přístup, respektování individuality člověka, jsou principy, které u nás mají svá opodstatnění.

Filosofické a psychologické aspekty, motivy a instrumenty práce

Pracujeme s propracovanými a dle potřeb užívanými metodami či teoriemi, technikami, aspekty, prvky k psycho-sociální rehabilitaci a psychoedukaci. Opíráme se o specifickou metodiku, mající svůj filosofický základ v existenciálním pojímání bytí - Existenciální konciliace.
číst dále