camino - teoretické pojetí

Při hledání možností úlevy se opíráme o přístupy, metody, techniky:


Epiktét

Naše činnost filosoficky vychází z neopominutelné premisy stoického starořeckého filosofa Epiktéta, který pracoval s úvahou o tom že: „Věci samy o sobě nejsou ani dobré, ani zlé. Rozhoduje pouze to, jak je vnímáme, jaký postoj k nim jsme schopni zaujmout“


Teorie hierarchie lidských potřeb Abrahama Harolda Maslowa

Podle této teorie má člověk pět základních potřeb (od nejnižších po nejvyšší - společně pak tvoří jakousi pomyslnou „pyramidu“): • potřeba seberealizace, • potřeba uznání, úcty • potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti, • potřeba bezpečí a jistoty, • základní tělesné, fyziologické potřeby. První čtyři kategorie Maslow označuje jako nedostatkové potřeby a pátou kategorii jako potřeby existence (bytí) nebo růstové potřeby. Všeobecně platí, že níže položené potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb.


Racionálně emoční behaviorální terapie ( REBT) Alberta Ellise

REBT je inspirována filosofií, mimo jiné dva tisíce let starým výrokem filosofa Epiktéta: „Lidi nevyvedou z míry samotné věci, ale názory na ně“. Tedy pohledem, že naši citovou reakci nezpůsobuje událost samotná, ale spíše naše postoje a názory na ni. Musíme tedy nejprve změnit city, abychom mohli změnit myšlení.

Logoterapie Viktora Frankla

Logoterapie vidí v člověku bytost hledající smysl a reaguje na volání po smyslu. 'Jaký smysl chci dát svému životu?'“ Logoterapie vidí v člověku bytost hledající smysl a reaguje na volání po smyslu. Logoterapie vnímá osobnost člověka jako celek, jednotu všech dimenzí – biologické, sociální, duševní i duchovní. Základní otázka zní: „Jaký smysl chci dát svému životu?'“ Základní přesvědčení je, že: „ Život má jedinečný smysl za všech, i nepříznivých okolností, je naší povinností nalézat vůli ke smyslu, k jeho naplnění“. Základní pravidlo, kterému důvěřujeme, je, že: „Člověk není tím, kdo klade životu otázky, nýbrž je tím, komu život klade otázky“. Shrnutí: „Kdo má proč žít, dovede snést každý životní způsob, kdo zná smysl svého bytí, ten je také nejlépe schopen překonávat všechny obtíže“. (W. F. Nietzsche)

Individuální psychologie Alfreda Adlera

Lidé jsou motivováni pracovat a spolupracovat, když: • zažívají přijetí • zažívají úspěch • mohou být prospěšní druhým lidem, mohou se spolupodílet • mají odvahu být nedokonalými. Cílem je pomoci klientovi konstruktivně překonat pocit méněcennosti a obnovit pocit sounáležitosti, vést klienta ke zkoumání přítomnosti a k hledání a posilování zdrojů a silných stránek pro realizaci jeho cílů v budoucnosti.